Haber Merkezi> Basın Merkezi

Biyokimya Kitabı Bölüm 3: Mindray Otomatik Biyokimya Sistemindeki Dahili Substrat Tükenme Limiti Parametrelerinin Rolü

Mindray 2021-03-05

Yazan: Gong Xiaolin
Shanghai Center for Clinical Laboratory

Karaciğer, kalp ve insan vücudunun diğer organları kritik düzeyde zarar gördüğünde, büyük miktarda alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), kreatin kinaz (CK) ve diğer enzimler salgılanır ve bunların periferik kandaki konsantrasyonu önemli oranda artar. Bu koşullar altında, bu enzimlerin konsantrasyonu, reaktifin doğrusal aralığının çok üzerine çıkar. Bu durumun, reaktifteki substratların çok hızlı tükenmesine ve reaksiyonun artık minimum seviyede olmamasına yol açarak gerçek konsantrasyonun çok daha altında rapor sonuçlarına neden olması oldukça muhtemeldir.

Dahili substrat tükenme limiti parametrelerine sahip Mindray BS serisi biyokimya analizörleri, substrat tükenmesi için alarm uyarısı sağlayabilir. Cihaz reaksiyon sırasında substratın tükendiğini tespit ettiğinde, doğrusallığı genişletme fonksiyonunu başlatır ve ∆A/dak oranını hesaplamak ve ilgili sonuçları rapor etmek için varsayılan reaksiyon süresinde (veya gecikme süresinde) doğrusal değişiklik olan fotometrik noktaları kullanır.

BS-2000M2 otomatik biyokimya analiz sistemi, Shenzhen Mindray Medical Bioelectronics Co., Ltd. tarafından bağımsız olarak geliştirilmiş bir modüler biyokimya analiz cihazıdır. Bu çalışmada, BS-2000M2 kullanılarak ALT, AST, ALP, GGT, LDH, α-HBDH, CK, CK-MB, α-AMY ve ÜRE testleri gibi bir dizi rutin kimya testi gerçekleştirilecektir ve tümü yüksek analit konsantrasyonuna sahip olacaktır; burada amaç, klinik uygulamada enzim doğrusallığını genişletme fonksiyonu ile ilgili olarak BS-2000M2 hakkında genel bir değerlendirme sağlamaktır.

Materyal ve Yöntem

Numune Kaynakları

Araştırma ekibi, Fudan Zhongshan Hastanesi'nin Xuhui Hastanesi bünyesinde ayakta tedavi ve yatarak tedavi departmanlarından serum numuneleri toplamıştır. Hepsi yüksek analit konsantrasyonuna sahip, ALT, AST, ALP, GGT, LDH, α-HBDH, CK, CK-MB, α-AMY ve ÜRE gibi toplamda 63 numune toplanmıştır. Bu analitlerin konsantrasyonu üç kategoriye ayrılmaktadır: doğrusal üst limit dahilinde, doğrusal üst limit civarında ve doğrusal üst limit üzerinde. Hiçbir numunede görünür hemoliz ve lipidemi yoktur.

Cihaz ve Reaktifler

BS-2000M2 ve ALT, AST, ALP, GGT, LDH, α-HBDH, CK, CK-MB, α-AMY ve ÜRE testleri için orijinal reaktif kitleri, kalibratörler ve kalite kontrol ürünlerinin tamamı Shenzhen Mindray Medical Bioelectronics Co., Ltd.'den satın alınmıştır.

Metodoloji

İlk olarak, üreticinin önerilen yöntemlerine göre cihazda kalibrasyon ve bakım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Tüm test öğelerinin etkili kalibrasyon dönemi içinde olduğundan ve kalite kontrolün kontrol altında olduğundan emin olunmuştur.

Enzim doğrusal genişletme fonksiyonunun temel ilkesi, reaksiyon tamamlandığında sistemin substrat tükenme limitine göre reaksiyon süresi boyunca doğrusal değişime uğrayan absorbans noktaları için arama yapmasıdır. Reaksiyon süresinde doğrusal değişime uğrayan absorbans noktalarının sayısı (N) 1 veya 0 ise, sistem doğrusal genişletme fonksiyonunu başlatır ve gecikme süresi içinde substrat tükenmesi olmayan doğrusal absorbans noktalarını bulur; ardından, bu noktaların △A/dak değerini hesaplayarak hesaplanan sonucu rapor eder (Şekil 1). Bu hesaplanan sonucun reaktif doğrusallık üst limitini aşması halinde, “>” uyarısı verilir. Gecikme süresinde doğrusal değişime uğrayan absorbans noktalarının sayısı (N) hala 1 veya 0 ise, sonuç hesaplanamaz ve bu hatayı belirtmek üzere "ENC" uyarısı verilir. Ardından, sistem normal bir sonuç rapor etmek üzere otomatik dilüsyonu ve yeniden çalışmayı tetikler.

Şekil 1: Enzim doğrusal genişletme fonksiyonu ilkesi

Tartışma

Biyokimya analizörünün klinik performansı; cihazın kendisi, reaktif performansı, integrasyon uygulama protokolü, üreticilerin izlenebilirliği, laboratuvardaki günlük kalibrasyon ve bakım gibi birçok faktörden etkilenir. Biyokimya analizörü seçimi yaparken laboratuvar, cihazın kinetik bazlı testlerde susbtratın tükenmesini izleme işlemini gerçekleştirebileceğinden emin olmaya özellikle dikkat etmelidir.

Bu çalışmada, BS-2000M2'nin doğrusal genişletme fonksiyonunun iyi olduğu kanıtlanmıştır. Sonuçlar; on testin rapor edilebilir aralığının üst limitlerinin genişletilerek sırasıyla 3339 U/l, 7411 U/l, 3407 U/l, 3945 U/l, 7646 U /l, 9783 U/l, 14106 U/l, 3296 U/l, 9700 U/l ve 54 mmol/l olduğunu göstermiştir (Tablo 1). Testlerin her birinde, sonuç yukarıda belirtilen maksimum değerin altında olduğunda, enzim doğrusallığını genişletme fonksiyonu ile hesaplanan sonuç ve dilüsyondan sonra yeniden çalışma sonucu arasındaki bağıl sapmanın klinik açıdan kabul edilebilir olduğu yorumuna varılabilir. Buna ek olarak, araştırma sırasında substratın tükenmesine ilişkin yanlış alarm ya da gözden kaçırma durumu olmamıştır.

Öğe Reaktif doğrusallık aralığının üst limiti Doğrusal aralık genişletme fonksiyonu ile rapor edilebilir aralığın üst limiti En yüksek klinik açıdan görünür konsantrasyon Numune miktarı Rapor edilebilir aralık dahilindeki numune oranı (%)
ALT(U/L) 1000 3339 1232 63946 100.00
AST(U/L) 800 7411 4708 45245 100.00
ALP(U/L) 800 3407 2338 42387 100.00
GGT(U/L) 650 3945 3464 42326 100.00
LDH(U/L) 1000 7646 6877 21161 100.00
α-HBDH(U/L) 1000 9783 4829 19497 100.00
CK(U/L) 1000 14106 30764 11097 99.96
CK-MB(U/L) 600 3296 1299 8877 100.00
α-AMY(U/L) 1500 9700 3463 8126 100.00
UREA(mmol/L) 40 54 139 45963 99.97

Tablo 1: Kinetik reaksiyon yöntemi ile 10 biyokimya öğesinin rapor edilebilir aralığı

Şekil 2: Yazılımın Dahili ALT Substrat Tükenme Uyarısı İndeksi ve İsteğe Bağlı Enzim Doğrusal Aralık Genişletme fonksiyonu

Sonuç

Özetle, BS-2000M2'de enzim parametreleri için doğrusal aralık genişletme fonksiyonu, rapor edilebilir aralığı büyük oranda genişletir; bu durum, yüksek konsantrasyona sahip numunelerde yanlış negatif sonuç riskini etkin biçimde azaltır, yeniden test sıklığını azaltır ve numune sonuç alma süresini kısaltır

Teşekkür

Bu çalışmada numune toplama sürecinde sağladığı destekleri için Fudan Zhongshan Hastanesi'nin Xuhui Hastanesi, Laboratuvar Biriminden Song Yunxiao'ya özel teşekkürlerimizi sunarız.

Bu makale, ilk olarak Eylül 2017'de, Laboratory Medicine, Sayı 32/9'da yayınlanmıştır.

Orijinal Başlık: Substrate Depletion Limit Parameters: Role of substrate depletion limit parameters in BS-2000M2 automatic chemistry analysis system

Bu makale, orijinal metnin yalnızca bir kısmıdır. İlgili veriler ve tüm içerik için orijinal metne bakınız.