Nieuws> Perscentrum

HemaBook hoofdstuk 2: Nog een optie om EDTA-PTCP op te lossen?

Mindray 2020-11-13

Ethyleendiaminetetra-azijnzuur - Pseudotrombocytopenie (EDTA-PTCP) is een laboratorisch artefact dat tot onjuiste evaluatie en onnodige behandeling van patiënten kan leiden.

Welke van de volgende methode (of methodes) zou u gebruiken om het aantal bloedplaatjes te corrigeren in het geval van een door EDTA veroorzaakte bloedplaatjesaggregatie bij trombocytopenie?

Opnieuw controleren met bloeduitstrijkje en aantal bloedplaatjes schatten

Opnieuw controleren met toevoeging van amikacine

Opnieuw controleren na opwarming tot 37 °C

Verdunning onmiddellijk opnieuw controleren zonder ontsmettingsmiddel

Opnieuw onderzoeken met een ander hematologieapparaat

Opnieuw controleren met andere antistollingsmiddelen

Professionele klinische laboratoriumrapporten streven naar nauwkeurigheid en waarheid op basis van een zo groot mogelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Er zijn enkele klinische studies uitgevoerd om EDTA-PTCP-oplossingen te verkennen die erop wijzen dat Mindray-hematologiesystemen met SF Technologiebeurs een optie zijn om laboranten effectief te helpen bij het identificeren van het juiste aantal bloedplaatjes.

Een klinische casestudie

Deze patiënt is een 32-jarige vrouw die onvruchtbaar is. Nadat het ontstolde EDTA-bloed was afgenomen bij de patiënt, werd het binnen 55 minuten geanalyseerd en vertoonde het een laag aantal bloedplaatjes (28 × 109/L). De test is uitgevoerd met de impedantiemethode (PLT-I) op het hematologiesysteem van een bekend merk (apparaat A). De bloedplaatjesaggregatie is bevestigd door microscopisch onderzoek van het bloeduitstrijkje en wees op pseudotrombocytopenie (PTCP). Kort daarna is hetzelfde monster opnieuw onderzocht volgens de CDR-methode (PLT-O) op de BC-6800 Plus van Mindray. Het resultaat was een aanzienlijk hoger aantal bloedplaatjes met een waarde van 180 × 109/L.

Het vermoeden is dat het lage aantal bloedplaatjes dat verkregen is met apparaat A het gevolg is van door EDTA veroorzaakte PTCP. Vervolgens werd de patiënt om toestemming gevraagd om een extra test uit te voeren met behulp van een bloedmonster met natriumcitraat. De analyse vond dertig minuten na het nemen van het monster plaats. De resulterende bloedplaatjesparameters van de bloedmonsters die met behulp van verschillende testmethodes en apparaten zijn uitgevoerd, worden vermeld in tabel 1.

Verdere vergelijking van andere monsters

Bij microscopische evaluatie van het bloeduitstrijkje toonde het bloed met EDTA-antistollingsmiddel bloedplaatjesaggregatie; het bloed met natriumcitraat-antistollingsmiddel toonde dit niet. De bloedmonsters werden volgens de instructies van de fabrikant binnen vier uur vanaf het moment van de monstername geanalyseerd. Naast deze patiënt zijn de data van vijf aanvullende cases van EDTA-PTCP verzameld en beoordeeld (tabel 2).

De conclusie van de auteur is: Bij patiënten waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze EDTA-PTCP hebben, is Mindray SF-Cube-technologie een directe en effectieve manier om het aantal bloedplaatjes in bloed met EDTA-antistollingsmiddel te bepalen.

Identificatie en kenmerken van EDTA-PTCP-monsters

Monsters die de markering 'PLT-aggregatie' hebben getriggerd op de hematologieanalysator, vertoonden een typische gekartelde onregelmatigheid en een zigzagprofiel (afbeelding 1) op het histogram van de bloedplaatjes. Bij de microscopische evaluatie is bovendien de aanwezigheid van bloedplaatjessatellitisme, of macrotrombocytopenie, niet zichtbaar.

Afbeelding 1: Typische histogram van bloedplaatjes en microscopische foto's van EDTA-PTCP-monsters. EDTA-PTCP, van ethyleendiaminetetra-azijnzuur afhankelijke pseudotrombocytopenie.

Onjuist laag aantal bloedplaatjes van BC-6800 door optische telling van bloedplaatjes (PLT-O)

Drieëntwintig EDTA-PTCP-monsters in EDTA-buisjes (met bloedplaatjesaggregatie) zijn getest in het impedantie- (PLT-I (EDTA)) en reticulocytenkanaal van de Mindray BC-6800 (PLT-O (EDTA)). Interessant is dat de PLT-O (EDTA)-resultaten vergelijkbaar waren met het aantal bloedplaatjes van de opnieuw verzamelde monsters in citraatbuisjes (PLT-I (citraat)). Dit bewijst dat de PLT-O (EDTA)-methode het door EDTA veroorzaakte probleem van de bloedplaatjesaggregatie nauwkeurig kan corrigeren (afbeelding 2).

Afbeelding 2: De aantallen bloedplaatjes in EDTA-PTCP-monsters in EDTA-buizen die zijn bepaald door optische fluorescentie van BC-6800, zijn vergelijkbaar met de door impedantie verkregen aantallen bloedplaatjes in EDTA-PTCP-monsters in citraatbuizen. PLT-I (EDTA), door impedantie verkregen aantallen bloedplaatjes in EDTA-PTCP-monsters in EDTA-buizen; PLT-O (EDTA), door optische fluorescentie verkregen aantallen bloedplaatjes in EDTA-PTCP-monsters in EDTA-buizen; PLT-I (citraat), door impedantie verkregen aantallen bloedplaatjes in EDTA-PTCP-monsters in citraatbuizen; EDTA-PTCP, van ethyleendiaminetetra-azijnzuur afhankelijke pseudotrombocytopenie.

Dissociatief effect van EDTA-PTCP van één regulier merk hematologiesystemen:
Verkrijgbaar met fluorescerende kleurstoffen?

Bepaling van het aantal bloedplaatjes door optische fluorescentie is verkrijgbaar in zowel high-end hematologieanalysators (apparaat B) als hematologieanalysators van de Mindray BC-6000-serie. Bij deze methode wordt een fluorescerende kleurstof gebruikt om de nucleïnezuren in bloedplaatjes te kleuren. Hierdoor kunnen grote bloedplaatjes worden herkend en deeltjes die niet bij de bloedplaatjes horen, zoals resten van erytrocyten en leukocyten en micro-erytrocyten worden uitgesloten.

Afbeelding 3: Geen dissociatief effect van de door optische fluorescentie verkregen aantallen bloedplaatjes van apparaat B bij EDTA-PTCP-patiënten. PLT-I (EDTA), door impedantie verkregen aantallen bloedplaatjes in EDTA-PTCP-monsters in EDTA-buizen; PLT-O (EDTA), door optische fluorescentie verkregen aantallen bloedplaatjes in EDTA-PTCP-monsters in EDTA-buizen; PLT-I (citraat), door impedantie verkregen aantallen bloedplaatjes in EDTA-PTCP-monsters in citraatbuizen; EDTA-PTCP, van ethyleendiaminetetra-azijnzuur afhankelijke pseudotrombocytopenie.

Om te controleren of het dissociatieve effect van de door optische fluorescentie verkregen aantallen bloedplaatjes afhankelijk was van fluorescerende kleurstoffen, werden 17 van deze 23 EDTA-PTCP-monsters in EDTA-buizen ook getest in de reticulocyten- en impedantiekanalen van apparaat B. Er is hier geen significant verschil geconstateerd tussen de aantallen bloedplaatjes in het reticulocytenkanaal en het impedantiekanaal (afbeelding 3). Slechts één van de 17 EDTA-PTCP-monsters vertoonde een dissociatiegraad van meer dan 80%, met een gemiddelde dissociatiegraad van 56% onder alle 17 EDTA-PTCP-monsters (afbeelding 3).

Conclusie

De samenvattende conclusie van de auteur is: De bepaling van het aantal bloedplaatjes door optische fluorescentie van de BC-6800-hematologieanalysator is effectief voor de correctie van een onjuist laag aantal bloedplaatjes bij EDTA-PTCP-patiënten, en het dissociatieve effect op EDTA-PTCP-monsters is onafhankelijk van fluorescerende kleurstoffen.

PTCP is een onvermijdelijk probleem tijdens dagelijkse werkzaamheden in het laboratorium. Mindray SF Cube-technologie biedt PLT-O (gebaseerd op fluorescerende kleuring met nucleïnezuur en uitgevoerd op het RET-kanaal) om de PLT-telling te corrigeren bij pseudo-plaatjesreductie als gevolg van EDTA. PLT-O is verkrijgbaar op de Mindray BC-6000-serie Auto Hematology Analyzer en de CAL 8000/6000 Cellular Analysis Line.

Referenties:

[1] J. Deng, et al. Mindray SF-Cube technology: An effective way for correcting platelet count in individuals with EDTA dependent pseudo thrombocytopenia. Clinica Chimica Acta 502 (2020) 99–101
[2] Y. Bao, et al. Correction of spurious low platelet counts by optical fluorescence platelet counting of BC-6800 hematology analyzer in EDTA-dependent pseudo thrombocytopenia patients. Transl Cancer Res 2020;9(1):166-172